Kontakt

Ogłoszenia o naborze: 1/2018/G

Ogłoszenia o naborze: 1/2018/G

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: rozwój oferty na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów (animacja czasu wolnego, współpraca międzysektorowa, oferta na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału miejsc integracji społecznej itp.)

1. Rodzaj ogłoszenia: konkurs

2. Termin składania wniosków: od dnia 04.04.2018 r. do dnia 18.04.2018 r. w godzinach 8:00 – 16:00.

3. Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

4. Forma wsparcia: Pomoc przyznawana będzie w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych, przy czym wartość pojedynczego grantu w zależności od tematyki musi się mieścić w przedziale: 9 000,00 zł – 14 000,00 zł

5. Beneficjent: Beneficjentami będą organizacje pozarządowe

6. Planowany do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźnik: Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 25 sztuk

7. Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:
Cel ogólny 2 „Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”
Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”,
Przedsięwzięcie 2.1.1. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej”

8. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

  1. 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. 2. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie
  3. 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

9. Wymagane dokumenty:

  1. 1. doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  2. 2. zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  3. 3. kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  4. 4. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

 

10. Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł


11. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.

1. Operacja ma charakter innowacyjny: (waga oceny 3)
9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze LGD
6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze Gminy
3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze miejscowości
0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności
2. Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców (waga oceny 2)
6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR
3 pkt – mieszkańcy Gminy
0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowośc
3. Projekt dotyczy budowania więzi społeczności lokalnej poprzez pobudzenie aktywności wśród mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – dotyczy
0 pkt – nie dotyczy
4. Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy: (waga oceny 2)
– walory przyrodniczo-krajobrazowe,
– dziedzictwo historyczno-kulturowe,
– aktywność i gospodarność społeczna
9 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania trzech z powyższych obszarów
6 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania dwóch z powyższych obszarów,
3 pkt – operacja przyczyni się do wykorzystania jednego z powyższych obszarów,
0 pkt – operacja nie przyczynia się do wykorzystania żadnego z powyższych obszarów,
5. Operacja dotyczy lub będzie bezpośrednio wpływać na rozwój życia społeczno – kulturalne mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
6. Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektu? (waga oceny 1)
3 pkt – nie
0 pkt – tak
7. Czy wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa? (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
8. Czas realizacji projektu (waga oceny 1)
9 pkt – planowany okres realizacji krótszy niż 3 miesiące (termin liczony od powierzonego grantu)
6 pkt – planowany okres realizacji powyżej 3 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)
3 pkt – planowany okres realizacji powyżej 6 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)
0 pkt – planowany okres realizacji powyżej 12 miesięcy (termin liczony od powierzonego grantu)
9. Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców (waga oceny 2)
3 pkt – tak
0 pkt – nie
10. Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczyli w szkoleniu (waga oceny 1)
3 pkt – tak
0 pkt – nie

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 pkt. średnia ważona median dla poszczególnych kryteriów musi osiągnąć lub przekroczyć ustaloną wartość progową. Średnia ważona ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,47 >, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,29
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych decyduje data i godzina złożonego wniosku.

12. Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramachProgamu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz