Kontakt

Ogłoszenie nr 4/2018

Nr ogłoszenia o naborze: 4/2018

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

 

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

 1.     Rodzaj ogłoszenia: konkurs

 2.     Termin składania wniosków: od 11.09.2018 r. do dnia 25.09.2018 r. w godzinach 8:00 – 16:00,

 3.     Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, które mieści się w Uboczu 300 (II piętro), 59-620 Gryfów Śląski

Ważne:

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii:

– potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD,

– lub podmiot, który wydał dokument,

– lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Notariusza,

 

4.     Forma wsparcia: Kwota do 300 000 zł. bruttorefundacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych Beneficjentami będą organizacje pozarządowe, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63% (Wkład własny wnioskodawcy stanowiący publiczne środki krajowe 36,37%)

 

5.      Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

 

Cel ogólny 2Lokalne społeczności aktywnie współpracujące i utożsamiające się z Partnerstwem Izerskim”,

Cel szczegółowy 2.1. „Przyjazna przestrzeń publiczna pobudzająca aktywność społeczeństwa Partnerstwa Izerskiego”,

Przedsięwzięcie 2.1.3. „Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej”

 

6.     Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

a)     Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

b)     Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie

c)     Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

d)     Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

7.     Planowany wskaźnik do osiągnięcia:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 15 szt

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt

 

8.     Wymagane dokumenty:

a)     formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników,

b)     formularz opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

 

9.     Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 888 643,31 zł

 

10.   Doradztwo: Punkty za doradztwouzyskują Beneficjenci, którzy skorzystają z doradztwa do danego naboru w terminie od publikacji ogłoszenia do dnia 18.09.2018 r.

 

11.  Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD.

 

Innowacyjność może polegać na:

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 3)

– Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy:

(0 lub 3 lub 6 lub 9 pkt – waga oceny 2)

– Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców

(0 lub 3 lub 6 pkt – waga oceny 2)

Beneficjent operacji

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania.

(0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu

(0 lub 3 pkt – waga oceny 1)

– Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców

(0 lub 3 pkt – waga oceny 2)

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,57>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,36

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych lub nie wybranych operacji decyduje data i godzina złożonego wniosku.

 

 

12.  Informację o miejscu zamieszczenia dokumentów

a)     Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR)dostępne są na jej stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Regulaminy/Statut/Procedery oraz  Ogłoszenia

b)     Formularze wniosku o udzielenie wsparcia i wniosku o płatność oraz instrukcje wypełniania wniosków, oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępny jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, www.umwd.pl oraz na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl w zakładce Wnioski do pobrania oraz  Ogłoszenia

c)     Dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w biurze LGD mieszczącym się w Uboczu 300, tel. 75 78 13 163, email: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

 

LGD „Partnerstwo Izerskie” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

 

obowiązujące formularze wniosków:

– wnioski 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Progamu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz