Kontakt

Plan komunikacji 2019

Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 

Harmonogram planu komunikacji na rok 2019_aktualizacja

Warsztat refleksyjny – ewaluacyjny 2018

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podręcznika Monitoringu na początku każdego roku LGD zobowiązane jest do przeprowadzenia  ewaluacji wewnętrznej. W dniu 23 stycznia 2019 r. w Sali Narad Stowarzyszenia odbył  warsztat, w którym wzięli udział: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przedstawicielka sąsiedniego LGD Partnerstwa Ducha Gór, Członkowie Rady Programowej, Członkowie Zarządu, Członkowie LGD, Beneficjenci, mieszkańcy obszaru oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Izerskie.

Celem warsztatu była ocena procesu wdrażania LSR,   przedstawienie osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia oraz wskazanie zagrożeń, które mogą w płynąc na realizację wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR. W trakcie spotkania omówiono działania animacyjne oraz funkcjonowanie biura LGD  w 2018 roku.

Podstawowym materiałem do pracy warsztatowej były  zestawienia i materiały z procesu realizacji LSR przygotowane przez pracowników LGD.  Wnioski, rozważania i rekomendacje  wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD.

Wszystkim  bardzo dziękujemy za udział w warsztacie refleksyjnym.

 

Kampania informacyjno-promocyjna na temat głównych założeń w LSR 2014-2020

 

W dniu 18 czerwca  2019 roku w Sali narad  Stowarzyszenia LGD Partnerstwo

Izerskie odbyły się dwa spotkania informacyjno- konsultacyjne (godz. 10:00 i godz. 14:00) dotyczące zasad pozyskiwania, rozliczania środków na
poszczególne przedsięwzięcia realizowane w ramach LSR:  rozwój działalności gospodarczej  i inkubator przetwórstwa lokalnego. Celem spotkania było przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz zapoznali się z wnioskiem , kryteriami wyboru i wykazem załączników wymaganych przy realizacji działań PROW 2014-2020.

Szkolenie „Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania”

W dniu 28 czerwca 2019 w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie odbyło się szkolenie dla członków Rady, Zarządu i Pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie. Szkolenie dotyczyło „Zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania”. W trakcie szkolenia zostały omówione procedury oceny operacji, obowiązki Członków Rady Programowej w ramach oceny wniosków, procedury odwoławcze oraz zasady wypełniania wniosków rozliczeniowych.

Ulotka promocyjna 

Ulotka PROW

Zadzwoń do nas 603 087 205 lub
Napisz